Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Słoneczne Wzgórze

CENTRUM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ - ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ "SŁONECZNE WZGÓRZE" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Słoneczne Wzgórze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa posiada częściową zgodność ze standardem WCAG 2.0
 • Załączniki są nie zgodne ze standardem WCAG 2.0

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Hulska.
 • E-mail: zaz@zaz.tarnow.pl
 • Telefon: 146880051

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Tarnowa - Gmina Miasta Tarnowa
 • Adres: ul. Adama Mickiewicza 2
  33-100 Tarnów
 • E-mail: umt@umt.tarnow.pl
 • Telefon: (14) 688-24-00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Zakładzie Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” zastosowano wiele środków w zakresie dostosowania budynku i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Na zewnątrz obiektu znajdują się podjazdy oraz poręcze, a także miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Budynek posiada windy, pętle indukcyjne w salach konferencyjnych i oznakowania w języku Braille’a. Przestronne pokoje hotelowe umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach, dodatkowo w pomieszczeniach umieszczone są systemy przyzywowe, które pozwalają na szybką komunikację w przypadku jakichkolwiek problemów.